ENERGETSKA IZKAZNICA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

(po novem Energetskem zakonu (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22. marca 2014, Ur. l. RS št. 17/2014)

 

 

actus_energetska_izkaznica

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik oz. velike so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti, zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu oz. najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Pri tem je zelo nujno tudi poudariti, da energetska izkaznica ne označuje samo razreda oz. določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča.

Energetska izkaznica gre torej korak dlje od energijskih nalepk za električne aparate, ki nas seznanjajo s porabo energije pri delovanju določenega aparata. Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, kar ne nujno vedno vključuje velikih investicij. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana.

Treba pa je poudariti, da energetska izkaznica ni obvezna za vse stavbe. Pridobiti jo bomo morali samo v primeru, če bomo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

en_izkaznica

Energetsko izkaznico stavbe morajo pridobiti lastniki stavbe v primeru, če bodo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta).

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe.

Energetska izkaznica je potrebna tudi za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2.

Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetski zakon predvideva izjeme in sicer izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Poleg tega pa energetska izkaznica ni zahtevana tudi za:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča.
A1  A1   od 0 do 10 kWh/m2a
A2  A2   nad 10 do 15 kWh/m2a
B1  B1   nad 15 do 25 kWh/m2a
B2  B2   nad 25 do 35 kWh/m2a
C  C   nad 35 do 60 kWh/m2a
D  D   nad 60 do 105 kWh/m2a
E  E   nad 105 do 150 kWh/m2a
F  F   nad 150 do 210 kWh/m2a
G  G   nad 210 do 300 in več kWh/m2a

Ministrstvo, pristojno za energijo vodi - Register energetskih izkaznic. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice, podatki o izdelovalcu izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence).

Seznam podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic - pomoč in svetovanje pri pridobivanju ENERGETSKE IZKAZNICE stavbe

(več informacij na kontakt: 040 797 166 ali info@actus-storitve.si)


CENA:

Vlada RS je z Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014) predpisala zgornje meje cen energetskih izkaznic in sicer tako, da bo cena energetske izkaznice za stavbe, ki imajo uporabno površino do 220 m2, največ 170 evrov, za stavbe nad 220 m2 pa največ 0,89 euro/m2. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

Energetski razredi: na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
  • enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
 

Roki za pridobitev energetske izkaznice stavbe:


Stavbe, ki potrebujejo energetske izkaznice, bi morale le to imeti že vsaj od julija 2013, ko so bile izdane prve energetske izkaznice. To velja tudi za vse nove stavbe.

Sicer pa je tudi novi energetski zakon to obvezo opredelil in sicer je zakon stopil v veljavo 22. marca 2014. Uvedel je sicer tudi prehodna obdobja za izvajanje sankcij ter za zahtevo po navedbah v oglasih.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej, s 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej in sicer se z globo v višini 250 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.

S 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine in sicer se z globo v višini 300 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto v javnih stavbah.

Vir povzetka: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb

Podatki o podjetju

 
ACTUS, mag. Borut Starc, s.p.

Št. Janž pri Radljah 121
SI - 2360 Radlje ob Dravi

Davčna št.: 73956759
Matična št.: 6686451000
Davčni zavezanec: NE
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 8612 783 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)

Kontaktirajte nas

   

Mobilna številka:

040 797 166

Faks številka:

02 88 72 720

E - sporočilo:

info@actus-storitve.si
  bo.starc@gmail.com

Delovni čas

   
Pon - Pet:   
od 08:00 do 17:00

Sobota:

Nedelja in prazniki:  

od 08:00 do 12:00 

Zaprto

Priporočamo predhodno najavo!