S P L O Š N I  P O G O J I  P O S L O V A N J A

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

Na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007), določa ACTUS, mag. Borut Starc, s.p., Št. Janž pri Radljah 121, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, matična št.: 6686451000, davčna številka SI 73956759 (v nadaljevanju nepremičninska družba), z dne 15.01.2015 Splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba Actus, mag. Borut Starc, s.p.. Določila teh splošnih pogojev se neposredno uporabljajo za urejanje razmerij med nepremičninsko družbo in naročnikom. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 1. POMEN IZRAZOV UPORABLJENIH V SPLOŠNIH POGOJIH
- Nepremičninska družba: Actus, mag. Borut Starc, s.p., Št. Janž pri Radljah 121, 2360 Radlje ob Dravi, je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami po tem zakonu.

- Nepremičninski posrednik: je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

- Posredovanje v prometu z nepremičninami: pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

- Naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

- Tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninska družba skuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe v zvezi z naročnikovo nepremičnino.

- Naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

- Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo samostojno ali v sodelovanju z drugo nepremičninsko družbo, prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Naročnik se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo predpogodba ali pogodba s tretjo osebo sklenjena, če ni dogovorjeno drugače.

- Nepremičnina: je nepremičnina, ki je opredeljena v pogodbi o posredovanju.

2. OPIS POSLOV PRI POSREDOVANJU
Na podlagi sklenjene posredniške pogodbe se nepremičninska družba zavezuje za naročitelja opraviti naslednje storitve, in sicer pri:
- prodaji ali nakupu nepremičnine,
- oddaji, najemu, zakupu ali
- drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

V storitvah posredovanja iz prejšnjega odstavka, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

• ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
• priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
• ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami (ogledi nepremičnine, ali ima očitne napake, poškodbe in pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali ceno nepremičnine, fotografiranje nepremičnine);
• ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
• seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
• seznanitev naročitelja in tretje osebe z morebitnimi tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi stanji, javnopravnih omejitev ipd.;
• seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine in sporazumna določitev okvirne cene, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, ter drugimi stroški v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
• poskrbi za oglaševanje nameravanega pravnega posla v medijih po svoji ustaljeni praksi, s katero je naročitelj seznanjen in se s takšnim oglaševanjem strinja;
• telefonsko komuniciranje s strankami;
• organizacija in vodenje ogledov, prisotnost pri ogledu nepremičnine;
• si prizadeva poiskati in vzpostaviti stik med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev nameravanega posla;
• vzpostavitev stika med naročnikom in tretjo osebo, za kar se šteje, če naročniku ali tretji osebi Nepremičninska družba posreduje enega od naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov, sedež, številko telefona, telefaksa, E-maila tretje osebe ali naročnika. Če organizira njun sestanek ali če naročnika spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih prostorih, če opravi ogled nepremičnine ali če posreduje naslov, podatke o nepremičnini oziroma lokacijo nepremičnine tretji osebi, ali če stranki seznani na drug primeren način;
• sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla;
• pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine, in pogodbeni stranki opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine;
• pisna opozorila, obvestila, potrdila.

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz prejšnjega odstavka. Storitve, ki niso opisane v prejšnjem odstavku tega člena, so lahko predmet dodatnega dogovora in posebnega plačila. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

Po obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že morebitna druga (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba iz te pogodbe. Smiselno enako velja tudi v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

3. DODATNE STORITVE
Na zahtevo naročnika oziroma na podlagi pisnega dogovora med strankama lahko Nepremičninska družba zanj opravi še dodatne storitve, ki niso vključene v ceno nepremičninske provizije, za kar skleneta dodatek k pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju, v katerem so navedene naročene storitve ter cene teh dodatnih storitev, ki so določene vsakokrat sporazumno glede na obseg in zahtevnost posameznega posla.

Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:
- priprava pravnih dokumentov (predpogodb, pogodb, drugih pravnih listin), katerih predmet je nepremičnina,
- zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
- pomoč in svetovanje pri pridobivanju energetske izkaznice stavbe,
- urejanje pravnega stanja nepremičnine, lastništva, manjkajoče dokumentacije,
- organizacija cenitve nepremičnine,
- zastopanje v davčnem postopku,
- priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov,
- hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu,
- druge storitve, ki jih ne zajema plačilo za posredovanje in se zanje dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s pogodbo.

Dodatne storitve Nepremičninske družbe je naročitelj dolžan poravnati takoj po izstavljenemu računu za opravljeno dodatno storitev, ne glede na to ali je bila pogodba, pri sklenitvi katere je Nepremičninska družba posredovala, sklenjena ali ne.

4. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene, če se stranki s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR, tedaj je višina odvisna od dogovorjenega obsega storitev in ne more biti manjša od 400,00 EUR. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije.

V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin oziroma najmanj 250,00 EUR. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki (najemnika in najemodajalca), ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije, v kolikor s pogodbo o posredovanju ni dogovorjeno drugače.

V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4 % od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, najmanj pa 600,00 EUR. Vsaka stranka plača 2 % od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine oz. najmanj 300,00 EUR.

V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz 2. točke teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter izredni, posebni stroški in stroški dodatnih storitev iz točke 3 teh Splošnih pogojev.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala, ali predpogodba, če je bila sklenjena najprej predpogodba.

Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

V primeru, da naročitelj brez soglasja Nepremičninske družbe spremeni pogoje prodaje ali se naročitelj neutemeljeno ne želi pogajati z tretjo osebo, ki jo je našla Nepremičninska družba in z njo tudi ne sklene oziroma zavrača sklenitev pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil Nepremičninski družbi ob podpisu pogodbe o posredovanju, je dolžan plačati Nepremičninski družbi celotno plačilo za posredovanje.

Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.

V primeru, da ima naročnik sklenjeno posredniško pogodbo še s kakšno drugo družbo za posredovanje z nepremičninami, pa tega ob sklenitvi pogodbe ni razkril, je dolžan v primeru sklenitve pogodbe s posredovanjem preko druge posredniške družbe, ravno tako plačati posredniško provizijo, kot če bi naročnik tretjo osebo našel sam.

Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član ali z naročnikom povezana oseba, sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Naročitelj se zaveže, da bo plačal posredniku provizijo istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi ali druge pogodbe. V primeru zamude s plačilom, dolguje naročitelj zakonite zamudne obresti od dne zapadlosti do dne plačila.

 5. POVRNITEV STROŠKOV
Nepremičninska družba je v skladu z 848. členom Obligacijskega zakonika upravičena do povračila dejanskih stroškov, ob upoštevanju kogentnih določb Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki so ji v zvezi s posredovanjem nastali, in sicer tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, med naročiteljem in tretjo osebo ni bila sklenjena. S tem se pokrivajo stroški, ki jih je nepremičninska družba imela pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodbo o posredovanju.

Vsi spodaj navedeni stroški so na podlagi pogodbe o posredovanju vključeni v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročnika enostransko predčasno prekinjena ali naročnik sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo o posredovanju ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe oziroma, če nastopijo drugi razlogi iz teh splošnih pogojev poslovanja, ob upoštevanju kogentnih določb Zakona o nepremičninskem posredovanju. V stroških so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo, stroški svetovanja in priprave nepremičnine na prodajo, pregled listin, pregled pravnega in dejanskega stanja, priprava oglasov in oglaševanje, vodenje ogledov, ipd. Višina stroškov je opredeljena sledeče:

- Prevzem nepremičnine v posredovanje, pregled predložene dokumentacije, vpogled v javne evidence in ugotavljanje pravnega ter dejanskega stanja nepremičnine (ogled, fotografiranje, ipd.) 110,00 EUR
- Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska (k ceni se prištejejo morebitne takse) 10,00 EUR
- Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00 EUR
- Pridobitev katastrskega načrta—mapna kopija (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00 EUR
- Pridobitev potrdila o predkupni pravici (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00 EUR
- Pridobitev drugih listin—cena za posamezno listino (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00 EUR
- Ura nepremičninskega svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih 40,00 EUR
- Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter morebitnimi tveganji 25,00 EUR
- Namesto dejanskih izdatkov pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev 20,00 EUR
- Priprava podatkov za oglaševanje 25,00 EUR
- Dan oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja 60,00 EUR
- Oglaševanje prodaje na oglasnih panojih ali v vitrinah ali izložbah ali s spletnimi oglasi Nepremičninske družbe, za vsak dan 2,50 EUR
- Vsak nadaljnji ogled nepremičnine s tretjo osebo, naročeni 40,00 EUR + kilometrina
- Kilometrina—cena za en prevožen kilometer 0,37 EUR


6. NEPRISTRANOST, ZAŠČITA INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE
Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

Nepremičninska družba lahko posreduje za obe stranki. Pri opravljanju storitev posredovanja nepremičninska družba v enaki meri skrbi za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je posrednik vzpostavil stik.

7. FIDUCIARNI RAČUN
Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

8. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Nepremičninska družba ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost skladno z ZNPosr, pri Zavarovalnica Triglav, d.d., št. police OD40100518648, v višini 175.000,00 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma do 350.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Nepremičninska družba ne odgovarja za škodo, ki nastane na ljudeh in stvareh med izvajanjem ogledov nepremičnine za katero je sklenjena pogodba o posredovanju.

Naročnik je odgovoren za škodo, sam nosi rizik posla, ki bi nastala Nepremičninski družbi v razmerju do tretjih oseb in za vse nastale stroške, zaradi pravnih in stvarnih ovir na strani naročnika, ki onemogočajo prenos lastninske pravice ali sklenitev pravnega posla pri katerem posreduje Nepremičninska družba. Nepremičninska družba pa lahko odstopi od pogodbe in zahteva povračilo stroškov.

9. POGODBA O POSREDOVANJU
Nepremičninska družba in naročitelj skleneta pogodbo o ekskluzivnem posredovanju, kar pomeni, da lahko pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino naročnik sklene samo z eno nepremičninsko družbo, lahko pa se v posamezni pogodbi o posredovanju dogovorita drugače. S pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročnik dovoli nepremičninski družbi oglaševati nepremičnino s podatki, ki jih zapišeta v pogodbo in se nanašajo na nepremičnino, predvsem pa naslednje podatke: ceno, lokacijo, leto izgradnje stavbe oziroma zadnje prenove in velikost nepremičnine.

Naročitelj v času veljavnosti ekskluzivne pogodbe o posredovanju ne sme v zvezi z isto nepremičnino skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine. Nepremičninska družba lahko prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe, v tem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

10. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA
Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom storitve posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe, če ni s pogodbo o nepremičninskem posredovanju to izrecno izključeno.

V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

11. OBVEZNOSTI NAROČITELJA
Naročnik je dolžan poskrbeti še pred sklenitvijo pogodbe in v času trajanja pogodbe o posredovanju, da ni z njegove strani kakršnih koli pravnih, dejanskih ali drugih ovir za sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje Nepremičninska družba. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo in potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine), iz katerih bo razvidno, da z njegove strani ni nikakršnih ovir, ki bi onemogočale izvedbo pravnega posla. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah drugih oseb na nepremičnini, tako vpisanih kot nevpisanih v zemljiški knjigi, izvedeno ali izvirno pridobljenih ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in vsemi stvarnimi napakami nepremičnine.

Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 3 (treh) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine, ter o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Predvsem ga mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem, pravnimi napakami, morebitnimi pravicami tretjih oseb na nepremičnini ter ga seznaniti s stvarnim stanjem in stvarnimi napakami nepremičnine in mu omogočiti nemoteno opravljanje storitev posredovanja.

Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju, o tem pa bo tudi obvestil v roku 3 (treh dni) Nepremičninsko družbo.

Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 3 (treh) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o podrobnostih posla pisno obvestil in ji izročil fotokopijo sklenjene pogodbe, sicer nosi stroške nadaljnjega posredovanja, pri čemer ti stroški ne smejo presegati 1/4 predvidene posredniške provizije.

Naročitelj se zaveže, da bo sodeloval s posrednikom pri prodaji nepremičnine. Če naročitelj ne dovoli posredniku, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti posredniku vedno na voljo, da lahko skupaj z naročiteljem pokažeta nepremičnino. Prav tako se bo naročitelj s tretjo osebo, ki jo je posrednik napotil k naročitelju, pogajal o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti posrednika.

V primeru, da prispe veljavna ponudba za nepremičnino, posrednik nemudoma o tem obvesti naročitelja, ki v roku 48 ur od prejema nakupne ponudbe poda pisno izjavo o odobritvi ali zavrnitvi nakupne ponudbe.

12. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA
Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi stroške oziroma vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju ali teh pogojev se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

1. naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
2. naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
3. naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
4. naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
5. naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
6. naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

13. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV
Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina. Naročitelj dovoljuje Nepremičninski družbi v smislu spoštovanja pogodbe o posredovanju in teh splošnih pogojev preverjanje podatkov o kupljeni, prodani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem organu, v zemljiški knjigi ali registru najemnih pogodb.

Nepremičninska družba ima z namenom zaščite interesov naročitelja, v skladu z zakonom pravico urejati plačilni promet, od Banke Slovenije pridobiti podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

14. OBRAVNAVA ZAUPNIH PODATKOV
Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni. Če naročitelj uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, ne glede ali je bila pogodba z nepremičninsko družbo sklenjena.

Vsi osebni podatki strank bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.

15. ENERGETSKA IZKAZNICA
Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:

-          da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča

-          da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice

-          da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico

16. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE
Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas največ devetih (9) mesecev, če ni dogovorjeno drugače. Po izteku dogovorjenega časa lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju, pri čemer se veljavnost pogodbe avtomatsko podaljša za nadaljnjih 9 (devet) mesecev, če jo obe stranki še naprej izvršujeta in če je ni pisno odpovedala nobena izmed pogodbenih strank, v roku 30 dni po izteku pogodbe o posredovanju.

V primeru, da naročnik pogodbo o posredovanju v času trajanja prekliče v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik Nepremičninska družba in je ta tretja oseba pripravljena sprejeti vse pogoje naročnika za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju, se šteje, da je naročnik odpovedal pogodbo o posredovanju in je dolžan Nepremičninski družbi plačati celotno dogovorjeno provizijo, razen, če je pogodbo odpovedal zaradi višje sile ali objektivnih razlogov, ki so nastopili po sklenitvi posredniške pogodbe in mu ti razlogi preprečujejo izvršitev pravnega posla, ki je predmet posredniške pogodbe, tedaj je dolžan povrniti vse dejanske stroške in izgubljeni dobiček, v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je treba odpovedati pisno z 8-dnevnim odpovednim rokom in poslati s priporočeno pošiljko, z navedbo razlogov za odpoved pogodbe. Odpoved začne učinkovati, ko jo druga pogodbena stranka prejme.

Naročnik in nepremičninska družba lahko tudi sporazumno razdereta pogodbo. Sporazum mora biti pisen ter mora vsebovati tudi določilo o poravnavi odprtih obveznosti.

17. DRUGA DOLOČILA
Za vse kar ni posebej predvideno s pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami in splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi in splošna pravila obligacijskega prava o pogodbi o posredovanju.

Nepremičninska družba vodi v skladu z ZNPosr evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami in vse predpisane podatke o sklenjenih pravnih poslih posreduje pristojnemu ministrstvu.

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

18. REŠEVANJE SPOROV
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V kolikor spora ni mogoče rešiti sporazumno je za spore iz pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami pristojno sodišče v Mariboru.

19. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV IN OBJAVA
Splošni pogoji veljajo od 15.01.2015 dalje do takrat, ko jih Nepremičninska družba spremeni ali nadomesti z novimi. V primeru, da se splošni pogoji spremenijo po sklenitvi pogodbe o posredovanju, veljajo splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe, razen, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.

Nepremičninska družba izroči izvod splošnih pogojev poslovanja naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in mu tako omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.

Nepremičninska družba v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami omogoči vpogled v splošne pogoje poslovanja, pri čemer so tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja objavljeni na spletni strani Nepremičninske družbe na spletnem naslovu www.actus-storitve.si.

 

V Radljah ob Dravi, dne 15.01.2015
Actus, mag. Borut Starc, s.p.

Podatki o podjetju

 
ACTUS, mag. Borut Starc, s.p.

Št. Janž pri Radljah 121
SI - 2360 Radlje ob Dravi

Davčna št.: 73956759
Matična št.: 6686451000
Davčni zavezanec: NE
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 8612 783 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)

Kontaktirajte nas

   

Mobilna številka:

040 797 166

Faks številka:

02 88 72 720

E - sporočilo:

info@actus-storitve.si
  bo.starc@gmail.com

Delovni čas

   
Pon - Pet:   
od 08:00 do 17:00

Sobota:

Nedelja in prazniki:  

od 08:00 do 12:00 

Zaprto

Priporočamo predhodno najavo!